'நம்மை நாமே தத்தெடுப்போம்' என்ற திட்டத்தில் எம் புதிய தலைமுறையினரின் கல்விக்கு உதவ விரும்பினால் இணைந்து பணியாற்ற அழைக்கிறோம். ChangesDo Foundation

Tuesday, December 11, 2018

Prize giving ceremony 2018
'Education for children is important, no matter what poverty the family is going through'

ChangesDo Foundation will distribute 300 school bags with stationary in this upcoming event
 

No comments:

Post a Comment

Mission