'நம்மை நாமே தத்தெடுப்போம்' என்ற திட்டத்தில் எம் புதிய தலைமுறையினரின் கல்விக்கு உதவ விரும்பினால் இணைந்து பணியாற்ற அழைக்கிறோம். ChangesDo Foundation

Tuesday, December 11, 2018

Renovation of Ar Rahma Pre school

Renovation of Ar Rahma Pre school
Alhamdulillah we have completed the first phase of renovation and working for next, we need more support and contributions from you all to make this study place as modern/ model house.

அர் ரஹ்மா பாலர்பாடசாலை புதுப்பித்தல் திட்டத்தின் ஆரம்ப பணிகள் இவை 👇👇👇
மேலதிக பணிகளைத் தொடர எம்முடன் இணைந்துபணியாற்ற அழைக்கிறோம்
@ ChangesDo Foundation
No comments:

Post a Comment

Mission