'நம்மை நாமே தத்தெடுப்போம்' என்ற திட்டத்தில் எம் புதிய தலைமுறையினரின் கல்விக்கு உதவ விரும்பினால் இணைந்து பணியாற்ற அழைக்கிறோம். ChangesDo Foundation

Thursday, December 13, 2018

Who we are


Who we are

The ChangesDo Foundation is a non-profit organization, based in the impoverished Tri-villages of musali Davison, Mannar. With a vision to see the community living with dignity, purpose and hope, 'ChangesDo' creates opportunities for holistic development through four key areas: Education, Skills, Youth and Wellbeing.

ChangesDo Foundation envisions a city in which all children can pursue a quality education that enables to reach the full potential and contribute to our own communities.


2 comments:

Mission