'நம்மை நாமே தத்தெடுப்போம்' என்ற திட்டத்தில் எம் புதிய தலைமுறையினரின் கல்விக்கு உதவ விரும்பினால் இணைந்து பணியாற்ற அழைக்கிறோம். ChangesDo Foundation

Sunday, January 27, 2019

Leadership and career guidance programme (26/01/2019)

Alhamdulillah
Today's (26/01/2019) Leadership and career guidance programme with wonderful team.
Thanks a lot for those who helping us for our healthy steps
No comments:

Post a Comment

Mission