'நம்மை நாமே தத்தெடுப்போம்' என்ற திட்டத்தில் எம் புதிய தலைமுறையினரின் கல்விக்கு உதவ விரும்பினால் இணைந்து பணியாற்ற அழைக்கிறோம். ChangesDo Foundation

Saturday, May 11, 2019

மாற்றங்களை உள்ளத்தால் ஏற்கும் பணியை முதலில் ஆரம்பிக்க வேண்டும்

மாற்றங்களை உள்ளத்தால் ஏற்கும் பணியை முதலில் ஆரம்பிக்க வேண்டும்
மாற்றாங்கள் தேவை / மாற்றாங்கள் எப்போதும் சாத்தியமானதே

No comments:

Post a Comment

Mission