'நம்மை நாமே தத்தெடுப்போம்' என்ற திட்டத்தில் எம் புதிய தலைமுறையினரின் கல்விக்கு உதவ விரும்பினால் இணைந்து பணியாற்ற அழைக்கிறோம். ChangesDo Foundation

Our Mission


Our Mission: To contribute towards improving the quality, relevance and efficiency of education by rethinking the way we learn and promoting active, cooperative and personalized learning centered on the learner.

For any questions and queries, please contact us: Changesdos@gmail.com or fill in the form below:

Name
Email *
Message *

No comments:

Post a Comment

Mission